Apakšprogrammas mērķis:

  • taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;
  2. darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

7,2

7,6

7,4

7,4

7,4

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

101,1

103,0

101,0

101,0

101,0

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst.lietu)

1,1

1,3

1,4

1,4

1,4

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

100,2

102

103

104

105

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

106,7

116,0

104

104

104

Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,8

1,8

2,0

1,9

1,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

130,4

120,0

125,0

120,0

115,0

Nodrošināta civillietu izskatīšana

Izskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

73,5

77,0

68,1

68,1

68,1

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

106,4

110,0

104,0

104,

104,0

Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

5,1

5,3

7,2

7,1

7,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

93,1

110,0

93,0

95,0

100,0

Nodrošināta krimināllietu izskatīšana

Izskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

10,3

10,0

10,9

10,5

10,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

102,2

105,0

98,0

100,0

100,0

Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

2,0

2,0

2,2

2,1

2,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

100,3

100,0

106,0

107,0

107,0

Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība

Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu)

237,0

245,0

252,0

260,0

267,0

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski

Elektronisko pieteikumu skaits (tūkst. pieteikumu)

43,6

65,0

85,0

95,0

110,0

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem

171

150

150

150

150

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi

5,02

4,8

4,8

4,8

4,8

Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem

133

170

170

170

170

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku

1,15

1,9

1,9

1,9

1,9

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

-

-

18

 

17,5

17

Tiesnešu mainības īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

-

-

4

3

3

Nodrošināta veselības apdrošināšana

Apdrošināto tiesnešu skaits

530

543

549

546

546

Apdrošināto tiesu darbinieku skaits

1813

1712

1 833

1 833

1 833

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstisko tulkojumu skaits

83

70

80

90

100

Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam

Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits

47938

59 000

43 000

45 000

50 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

48 050 704

48 602 981

52 600 942

56 209 714

56 769 714

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

552 277

3 997 961

3 608 772

560 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

8,2

6,9

1,0

Atlīdzība, euro

33 327 690

33 558 414

38 223 226

41 837 007

41 837 007

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 254

2 256

2 213*

2 212

2 212

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 232

1 240

1 439

1 576

1 576

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 563

1 545

1 483

1 483

1 483

* Uz apakšprogrammu 03.01.00 "Tiesu administrēšana" ir pārdalītas 2 amata vietas, lai nodrošinātu elektronisko izsoļu vietnes uzturēšanu sakarā ar to, ka ar 2016.gada 1.janvāri papildus zvērinātu tiesu izpildītāju nekustamo īpašumu izsoļu publicēšanai jānodrošina arī maksātnespējas procesa administratoru nekustamo īpašumu izsoļu publicēšana elektronisko izsoļu vietnē. Uz apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" ir pārdalītas 34 amata vietas, lai nodrošinātu Atkarīgo centra uzturēšanu. Uz apakšprogrammu 04.03.00 "Probācijas īstenošana" ir pārdalītas 6 amata vietas, lai nodrošinātu 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšana, atlīdzības palielināšana probācijas darbiniekiem" ieviešanu un uz apakšprogrammu 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu risku vadības sistēmas ieviešanu.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

196 767

4 194 728

3 997 961

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 928 535

3 928 535

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

3 215

3 215

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

164 702

164 702

Palielināti izdevumi tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai, ievērojot 2016. gada 16.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40  59.§) nolemto

-

3 760 618

3 760 618

Citas izmaiņas

196 767

266 193

69 426

Samazināti izdevumi 2016.gadā uzsāktajam neatliekamajam pasākumam “Drošības sistēmas ieviešana tiesās” ievērojot 2013.gada 13.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.44 171. § 1.punkts) nolemto

40 000

-

-40 000

Palielināti izdevumi 2014.gadā uzsāktās JPI “Tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmas ieviešana” turpināšanai ievērojot 2013. gada 13.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.44  171.§) nolemto

-

76 693

76 693

Palielināti izdevumi pasākuma „Atbilstoši rīcības plānā par personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzētajam” turpināšanai ievērojot 2015.gada 3.novembra Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.57 58.§) nolemto

-

6 023

6 023

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiemjo saskaņā ar likumprojektā „Grozījumi Civilprocesa likumā” paredzēto ar 2017. gada 1. janvāri tiesas pavēstes un tiesas dokumentus personām nosūtīs nevis ierakstīta pasta sūtījuma veidā, bet vienkāršā pasta sūtījumā (izņemot pirmreizējos sūtījums), tādejādi samazināsies ieņēmumi no procesa dalībnieku veiktajām iemaksām par ar lietas izskatīšanu saistītajiem izdevumiem

42 889

-

-42 889

Pārdalot finansējumu no Augstākās tiesas budžeta programmas 01.00.00 "Tiesa" saistībā ar to, ka 2016.gada 31.decembrī tiks likvidēta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta atbilstoši 2013.gada 13.jūnijā Saeimā pieņemtajam likumam "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" un 2015.gada 16.jūnijā Ministru kabinetā izskatītajam informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās" (Protokols Nr.29, 67.§), paredzot 4 tiesnešu amata vietu samazināšanu Augstākajā tiesā un izveidojot 3 jaunas tiesneša amata vietas Tieslietu ministrijā - 2 apgabaltiesā un viena rajona (pilsētas) tiesā, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

183 477

183 477

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

113 878

-

-113 878

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

113 878

-

-113 878