Apakšprogrammas mērķis:

taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;
  2. darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija un tiesas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

8

7,3

7,7

7

7,2

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

94,0

98,0

100,0

97,0

101,0

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,2

0,9

0,8

0,7

0,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

94,7

94,0

94,2

94,5

95,0

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

2

1,7

1,5

1,4

1,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

105,2

104,0

105,0

105,0

105,5

Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1

1

0,8

0,7

1

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

90,0

117,0

121,0

125,0

100,0

Nodrošināta civillietu izskatīšana

Izskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

74

69,7

72

68

70

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

106,3

104,0

105,0

101,0

100,0

Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

4

5,4

5,5

5,5

5,5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

99,1

104,0

104,0

104,0

104,4

Nodrošināta krimināllietu izskatīšana

Izskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkst. lietu)

8,9

9,7

9,8

9,8

 10

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

100,6

108,0

109,0

110,0

 100,0

Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkst. lietu)

1,5

1,5

1,4

1,3

 1,4

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

94,2

114,0

121,0

120,0

100,0 

Nodrošināta šķīrējtiesas darbības uzraudzība par šķīrējtiesas procesā notikušiem cilvēktiesību pārkāpumiem

Tiesās iesniegti pieteikumi par šķīrējtiesu lēmumu piespiedu izpildi (skaits)

609

280

280

280

280 

Neapmierināto pieteikumu par piespiedu izpildi īpatsvars no iesniegto vispārējās jurisdikcijas tiesās pieteikumu skaita (%)

2,0

3,0

2,5

2,0

2,0 

Nodrošināta tiesu darbība zemesgrāmatu jautājumos¹

Zemesgrāmatu nodaļās pieņemti lēmumi (skaits tūkst.)2

280

269

-

-

-

Tiesās pieņemti lēmumi zemesgrāmatu lietās (skaits tūkst.)3

-

-

260

265

264

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski 

Elektroniskie pieteikumi (skaits tūkst.)

138

168

191

200

209

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Metodiskie pasākumi (semināri, kursi) tiesnešiem (skaits)

255

250

226

236

236 

Vidēji apmeklēti metodiskie pasākumi uz vienu tiesnesi (skaits)

3,8

3

5

6

 6

Metodiskie pasākumi (semināri, kursi) tiesu darbiniekiem (skaits)

110

100

124

137

 137

Vidēji apmeklēti metodiskie pasākumi uz vienu darbinieku (skaits)

1,3

1

2

3

3

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars  rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās (%)

20,4

15,0

15,0

15,0

 15,0

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstiskie tulkojumi (skaits)

425

425

425

425

 425

Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam

Anonimizēti spriedumi un nolēmumi (skaits)4

26 511

30 000

-

-

 -

Anonimizēti nolēmumi (skaits)5

-

-

30 000

30 000

30 000

Piezīmes.
¹ Rezultāta nosaukums līdz 2020. gadam "Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība".
² Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu)”.
³ Rādītāja nosaukums no 2021. gada “Tiesās pieņemto lēmumu skaits zemesgrāmatu lietās (tūkst. lēmumu)”.
4 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits”.
5 Rādītāja nosaukums no 2021. gada “Anonimizēto nolēmumu skaits”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

61 027 599

65 717 191

73 247 094

72 122 070

72 177 020

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 689 592

7 529 903

-1 125 024

54 950

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,7

11,5

-1,5

0,1

Atlīdzība, euro

45 897 668

49 841 427

54 931 223

54 931 223

54 931 223

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 076

2 124

2 1251

2 125

2 125

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 842

1 955

2 154

2 154

2 154

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 295

5 544

4 468

4 468

4 468

Piezīmes.
1Palielināta 1 amata vieta, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

216 630

7 746 533

7 529 903

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

5 693 737

5 693 737

Tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana

-

3 405 139

3 405 139

Tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenču stiprināšana

-

74 255

74 255

Videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana

-

658 000

658 000

Drošības sistēmu ieviešana tiesās

-

387 737

387 737

 Apsardzes nodrošināšana valsts noslēpuma objektos

-

230 413

230 413

Tiesu telpu nomas maksas segšana

-

1 650

1 650

E-lietas ieviešana tiesvedības procesā

-

539 000

539 000

Mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana

-

123 972

123 972

 Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

-

273 571

273 571

Citas izmaiņas

216 630

2 052 796

1 836 166

Palielināti izdevumi tiesnešu atalgojumam saskaņā ar likumu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”(pieņemts Saeimā 06.12.2018.) un atbilstoši MK 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.1.punktam

-

1 113 049

1 113 049

 Palielināti izdevumi 2020.gadā atbalstītajam prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021.gada 1.janvāri” (MK  17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

56 667

56 667

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  tiesnešiem atlīdzības palielinājumu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.1 pantā noteiktajam

-

701 866

701 866

 Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri izmantošanai 2021. gadā, lai nodrošinātu apmaksu par VAS “Latvijas Pasts” sniegtajiem pakalpojumiem

-

6 091

6 091

Izdevumu pārdale no FM resora, lai nodrošinātu nomas maksu pieauguma segšanu saskaņā ar MK 2020.gada 18.augusta protokola Nr. 49 46.§ 12.6.4.punktu

-

142 962

142 962

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

216 630

-

-216 630

Izdevumu pārdale no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanai (tai skaitā 1 amata vietas izveide)  saskaņā ar MK 2020.gada 29.septembra protokola Nr.56 51.§ 6.1.3.punktu

-

32 161

32 161