Apakšprogrammas mērķis:

taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.

Galvenās aktivitātes:

  1. tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;
  2. darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tiesu administrācija un tiesas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatītas administratīvo pārkāpumu lietas pirmās instances tiesās (skaits tūkst.)

6,6

7,7

5

5

5

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

114,6

100,0

101,0

101,0

102,0

Izskatītas administratīvo pārkāpumu lietas apelācijas instances tiesās (skaits tūkst.)

1,4

0,8

0,7

0,7

0,7

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

102,7

94,2

105,0

110,0

120,0

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšana

Izskatītas administratīvās lietas pirmās instances tiesās (skaits tūkst.)

1,8

1,5

1,4

1,5

1,45

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

107,0

105,0

105,0

105,5

106,0

Izskatītas administratīvās lietas apelācijas instances tiesās (skaits tūkst.)

1,1

0,8

0,7

1

0,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

117,7

121,0

125,0

100,0

120,0

Nodrošināta civillietu izskatīšana

Izskatītas civillietas pirmās instances tiesās (skaits tūkst.)

84,2

72

72

72

72

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

95,4

105,0

105,0

105,0

105,0

Izskatītas civillietas apelācijas instances tiesās (skaits tūkst.)

3,9

5,5

4

 3,9

  3,8

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

106,2

104,0

105,0

105,4

106,0

Nodrošināta krimināllietu izskatīšana

Izskatītas krimināllietas pirmās instances tiesās (skaits tūkst.)

7,9

9,8

9,8

 10

9,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)

94,5

109,0

110,0

 100,0

110,0

Izskatītas krimināllietas apelācijas instances tiesās (skaits tūkst.)

1,4

1,4

1,3

 1,4

1,3

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

100,6

121,0

120,0

120,0 

120,0

Nodrošināta šķīrējtiesas darbības uzraudzība par šķīrējtiesas procesā notikušiem cilvēktiesību pārkāpumiem

Tiesās iesniegti pieteikumi par šķīrējtiesu lēmumu piespiedu izpildi (skaits)

582

280

580

 570

560

Neapmierināto pieteikumu par piespiedu izpildi īpatsvars no iesniegto vispārējās jurisdikcijas tiesās pieteikumu skaita (%)

4,0

2,5

4,0

4,0

4,0

Nodrošināta tiesu darbība zemesgrāmatu jautājumos¹

Tiesās pieņemti lēmumi zemesgrāmatu lietās (skaits tūkst.) 2

251

260

265

264

256

Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniski 

Elektroniskie pieteikumi (skaits tūkst.)

121

191

200

209

210

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Metodiskie pasākumi (semināri, kursi) tiesnešiem (skaits)

306

226

236

236 

236

Vidēji apmeklēti metodiskie pasākumi uz vienu tiesnesi (skaits)

5,3

5

6

 6

6

Metodiskie pasākumi (semināri, kursi) tiesu darbiniekiem (skaits)

172

124

137

 137

137

Vidēji apmeklēti metodiskie pasākumi uz vienu darbinieku (skaits)

1,9

2

3

3

3

Tiesu darbinieku mainības (darba tiesisko attiecību pārtraukšana) īpatsvars rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās (%)

11,5

15,0

15,0

 15,0

15,0

Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam

Anonimizēti nolēmumi (skaits)3

32 763

30 000

30 000

30 000

30 000

Piezīmes.

¹ Rezultāta nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbība”.

² Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Zemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkst. lēmumu)”.

³ Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Anonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

65 572 206

73 247 094

75 531 914

75 066 881

74 920 742

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 674 888

2 284 820

-465 033

-146 139

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,7

3,1

-0,6

-0,2

Atlīdzība, euro

49 116 752

54 931 223

56 099 972

56 417 600

56 417 600

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 020

2 125

2 1121

2 116

2 116

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 026

2 154

2 213

2 222

2 222

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 467

4 468

4 468

4 468

4 468

Piezīmes.

1 Samazinātas 13 amata vietas, t.sk. 9 amata vietas saistībā ar krievu – latviešu  un latviešu – krievu valodas rakstisko un mutisko tulkojumu nodošanu izpildei ārpakalpojuma sniedzējam un 4 amata vietas saistībā ar divu tiesnešu un divu tiesneša palīgu pārcelšanu uz Augstāko tiesu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 353 315

3 638 135

2 284 820

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 662 796

2 662 796

Videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana, datu plūsmas ātruma palielināšana

-

634 180

634 180

Atvaļinājuma pabalsta nodrošināšana tiesnešiem

-

661 318

661 318

Apmācību programmu un tiesnešu pilnveides iespēju (juridiskā literatūra) paplašināšana un psihologa piesaiste tiesneša amata kandidātu atlases procesā

-

57 161

57 161

Ar E-lietas reformas pakāpenisku īstenošanu un pilnveidi saistītu aktivitāšu īstenošana

-

901 508

901 508

Pilnvērtīga tiesām sniegto pakalpojumu nodrošināšana

-

408 629

408 629

Citas izmaiņas

1 353 315

975 339

-377 976

Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2021. gadam” tika novirzīts, lai nodrošinātu apmaksu par VAS “Latvijas Pasts” sniegtajiem pakalpojumiem

6 091

-

-6 091

Samazināti izdevumi 2021.gada atbalstītajam prioritārajam pasākumam “Videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana”

658 000

-

-658 000

Samazināti izdevumi 2021. gada atbalstītajam prioritārajam pasākumam “E-lietas ieviešana tiesvedības procesā”

539 000

-

-539 000

Samazināti izdevumi Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai

2 224

-

-2 224

Palielināti izdevumi 2021. gadā atbalstītajam prioritārajam pasākumam “Tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenču stiprināšana”, lai turpinātu mācību vajadzību nodrošināšanu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem

-

80 228

80 228

Palielināti izdevumi 2021. gadā atbalstītajam prioritārajam pasākumam “Drošības sistēmu ieviešana tiesās”, lai nodrošinātu tiesnešu, tiesas darbinieku, tiesu procesu dalībnieku drošību un neaizskaramību

-

63

63

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu tiesnešiem atlīdzības palielinājumu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.1 pantā noteiktajam

-

895 048

895 048

Izdevumu pārdale uz Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 20.02.00 “Izdienas pensijas”, lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā" izpildi saskaņā ar MK 2021.gada 12.oktobra sēdes protokola Nr.69 26.§ 3.punktu  (Priekšlikums Nr.40 2.lasījumam Saeimā 23.11.2021.)

148 000

-

-148 000