Apakšprogrammas mērķis:

  • līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros, bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros, kā arī sarežģītajās administratīvajās lietās, pamatojoties uz tiesneša (tiesas) lēmumu un Satversmes tiesas procesa lietās;
  2. izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošināto aizstāvību un pārstāvību, un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem, kā arī Satversmes tiesas procesa lietās;
  3. nodrošināt finansiālo atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem juridiskās palīdzības saņemšanai ārvalstīs;
  4. izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;
  5. veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;
  6. uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensāciju reģistru;
  7. nodrošināt tālruņa 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbības uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Juridiskās palīdzības administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Valsts kompensācijas pieprasījumu skaits

869

750

820

820

820

Lēmumu par valsts kompensāciju izmaksu skaits

753

690

730

730

730

Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (EUR)

225463

200 000

230 000

230 000

230 000

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana

Iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits

1665

1850

1 700

1 750

1 750

Lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits

1253

1500

1 250

1 300

1 300

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma

1934

2200

2 000

2 100

2 100

Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgto līgumu skaits

146

140

150

150

150

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

19 544

20000

20 200

20 200

20 200

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3723574

4259858

4259858

4480358

4480358

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

536284

-

220500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,4

-

5,2

-

Atlīdzība, euro

683594

709061

735241

735241

735241

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

34

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1675

1738

1802

1802

1802