Apakšprogrammas mērķis:

  • līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros, bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros, kā arī sarežģītajās administratīvajās lietās, pamatojoties uz tiesneša (tiesas) lēmumu un Satversmes tiesas procesa lietās;
  2. izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošināto aizstāvību un pārstāvību, un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem, kā arī Satversmes tiesas procesa lietās;
  3. izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;
  4. veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;
  5. uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensāciju reģistru;
  6. nodrošināt tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbības uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Juridiskās palīdzības administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Valsts kompensācijas pieprasījumu skaits

766

 720

 750

750

750

Lēmumu par valsts kompensāciju izmaksu skaits

715

 660

 690

690

690

Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (EUR)

187 731,3

  170 000

  200 000

200 000

220 000

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana

Iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits

1 731

  2 000

 1 850

1 850

1 850

Lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits

1 400

  1 600

 1 500

1 500

1 500

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma

2 096

  2 400

 2 200

2 200

2 200

Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgto līgumu skaits

140

 130

 140

140

140

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

20 448

22 000

20 000

20  000

20 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 682 086

4 253 858

4 259 858

4 259 858

4 259 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

571 772

6 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,5

0,1

-

-

Atlīdzība, euro

640 405

661 488

709 061

735 241

735 241

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

34

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 570

1 621

1 738

1 802

1 802

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

6 000

6 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

6 000

6 000

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar 2018. gada 6. septembra grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.814 "Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību",lai nodrošinātu apmaksu juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību ievērojot 2018. gada 18.decembra Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.60 42.§) nolemto 

-

6 000

6 000