Apakšprogrammas mērķis:

  • līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros, bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros, kā arī sarežģītajās administratīvajās lietās, pamatojoties uz tiesneša (tiesas) lēmumu;
  2. izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošināto aizstāvību un pārstāvību, un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem;
  3. izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;
  4. veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;
  5. uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensāciju reģistru;
  6. nodrošināt tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbības uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Juridiskās palīdzības administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Valsts kompensācijas pieprasījumu skaits

770

760

 720

 720

720

Lēmumu par valsts kompensāciju izmaksu skaits

694

680

 660

 660

660

Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (EUR)

151 438

150 000

  170 000

  180 000

200 000

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana

Iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits

2 209

2 450

  2 000

  2 050

2 050

Lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits

1 751

2 000

  1 600

  1 650

1 650

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma

2 661

3 000

  2 400

  2 450

2 450

Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgto līgumu skaits

117

120

 130

 130

130

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

22 078

22 000

22 000

22 000

22 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 765 510

4 020 123

4 253 858

4 253 858

4 253 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

254 613

233 735

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

5,8

-

-

Atlīdzība, euro

534 511

658 845

661 488

661 488

661 488

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

34

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 310

1 615

1 621

1 621

1 621

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

233 735

233 735

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

233 735

233 735

1. Palielināti izdevumi kompensāciju izmaksām cietušajiem saistībā ar valsts kompensācijas pieprasījumu skaita pieaugumu

-

113 112

113 112

2. Palielināti izdevumi kompensāciju izmaksām cietušajiem saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 430 euro ar 2018.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 10.punktā noteiktajam

-

117 980

117 980

3. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

2 643

2 643