Apakšprogrammas mērķis:

  • līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros un bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros;
  2. izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem;
  3. izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;
  4. veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;
  5. uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensāciju reģistru;
  6. nodrošināt tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbības uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Juridiskās palīdzības administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Valsts kompensācijas pieprasījumu skaits

717

700

760

760

760

Lēmumu par valsts kompensāciju izmaksu skaits

709

620

680

680

660

Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (EUR)

108 076

90 000

150 000

160 000

170 000

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana

Iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits

2 313

2  450

2 450

2 450

2 450

Lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits

1 865

2 250

2 000

2 000

2 000

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma

2 793

2 850

3 000

3 100

3 100

Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgto līgumu skaits

112

120

120

120

120

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

24 462

21 500

22 000

22 000

22 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 287 889

4 137 905

4 020 123

4 020 123

4 020 123

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

850 016

-117 782

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25,9

-2,8

-

-

Atlīdzība, euro

517 343

511 719

658 845

658 845

658 845

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

34

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 268

1 254

1 615

1 615

1 615

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

200 279

82 497

-117 782

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

25 138

25 138

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

1 780

1 780

Palielināti izdevumi kompensācijām cietušajiem saskaņā ar likumu "Par valsts kompensāciju cietušajiem" atbilstoši minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

23 358

23 358

Citas izmaiņas

200 279

57 359

-142 920

Palielināti izdevumi saistībā ar valsts kompensācijas pieprasījumu skaita pieaugumu

-

57 359

57 359

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

200 279

-

-200 279

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

1 560

-

-1 560

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammām 03.04.00 “Tiesu ekspertīžu veikšana”, 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība” un uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem. Izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā  uzsāktajai  JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", ievērojot 2016. gada 9.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto

198 719

-

-198 719