Apakšprogrammas mērķis:

līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros, bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros, kā arī sarežģītajās administratīvajās lietās, pamatojoties uz tiesneša (tiesas) lēmumu un Satversmes tiesas procesa lietās;
  2. izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošināto aizstāvību un pārstāvību, un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem, kā arī Satversmes tiesas procesa lietās;
  3. nodrošināt finansiālo atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem juridiskās palīdzības saņemšanai ārvalstīs;
  4. izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;
  5. veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;
  6. uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensāciju reģistru;
  7. nodrošināt tālruņa 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbības uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Juridiskās palīdzības administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Valsts kompensācijas pieprasījumi (skaits)

843

820

820

820

820

Lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu (skaits)

758

730

730

730

730

Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (euro)

280 161,6

230 000

300 000

350 000

400 000

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana 

Iesniegumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību (skaits)

1 414

1 700

1 500

1 500

1 500

Lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu (skaits)

1 081

1 250

1 200

1 200

1 200

Apmaksai saņemti paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma (skaits)

1 808

2 000

2 000

2 000

2 000

Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgti līgumi (skaits)

147

150

150

150

150

Apmaksai saņemti paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (skaits)

20 109

20 200

20 200

20 200

20 200

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 150 173

4 259 858

4 431 971

4 477 395

4 477 395

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

109 685

172 113

45 424

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,6

4,0

1,0

-

Atlīdzība, euro

708 396

735 241

732 278

732 278

732 278

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

34

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 736

1 802

1 795

1 795

1 795

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

48 387

220 500

172 113

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

45 424

-

-45 424

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

45 424

-

-45 424

Citas izmaiņas

2 963

220 500

217 537

Palielināti izdevumi valsts kompensācijām cietušajiem saistībā ar 2020.gadā atbalstīto prioritāro pasākumu "Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021.gada 1.janvāri" (MK  17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

220 500

220 500

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

2 963

-

-2 963