Apakšprogrammas mērķis:

līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem, apsaimniekošana.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās: pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros, bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros, kā arī sarežģītajās administratīvajās lietās, pamatojoties uz tiesneša (tiesas) lēmumu un Satversmes tiesas procesa lietās;

2)   izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās, pamatojoties uz Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošināto aizstāvību un pārstāvību, un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem, kā arī Satversmes tiesas procesa lietās;

3)   nodrošināt finansiālo atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem juridiskās palīdzības saņemšanai ārvalstīs;

4)   izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;

5)   veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;

6)   uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensāciju reģistru;

7)   nodrošināt tālruņa 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbības uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Juridiskās palīdzības administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Valsts kompensācijas pieprasījumi (skaits)

736

820

790

790

790

Lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu (skaits)

658

730

708

708

708

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana 

Iesniegumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību (skaits)

1 146

1 500

1 500

1 500

1 500

Lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu (skaits)

847

1 200

1 200

1 200

1 200

Apmaksai saņemti paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma (skaits)

1 295

2 000

1 500

1 500

1 500

Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgti līgumi (skaits)

140

150

150

150

140

Apmaksai saņemti paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (skaits)

17 419

 

20 200

18 900

18 900

18 900

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 905 348

4 431 971

4 371 687

4 450 095

4 450 095

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

526 623

-60 284

78 408

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,5

-1,4

1,8

-

Atlīdzība, euro

721 057

732 278

732 278

732 278

732 278

Vidējais amata vietu skaits gadā

34

34

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 767

1 795

1 795

1 795

1 795

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

105 708

45 424

-60 284

t. sk.:

Citas izmaiņas

105 708

45 424

-60 284

Palielināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

45 424

45 424

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo plānots, ka  samazināsies sniegto maksas pakalpojumu  apjoms

5 500

-

-5 500

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

100 208

-

-100 208

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 09.05.00 “Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem”, lai nodrošinātu Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārziņā esošā Mantojuma reģistra un Publisko testamentu reģistra uzturēšanu (MK 24.08.2021. sēdes prot.Nr.57 52.§ 43.p.)

21 800

-

-21 800

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija”, lai nodrošinātu Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma ieviešanu

78 408

-

-78 408