Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, cilvēkresursu ataudzi pētniecībā, pētniecības veiktspēju un starptautisko konkurētspēju, sasaisti ar nozares vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināts finansējums atbilstoši augstskolu snieguma rādītājiem pētniecībā saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumiem Nr.1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, augstskolas un koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā - palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits

Pētniecībā nodarbināti maģistranti, doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēji pilna laika ekvivalenta (PLE) izpratnē (skaits)

390

390

390

390

390

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 825 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-325 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

130 000

130 000

130 000

130 000

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

130 000

130 000

130 000

130 000