Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, cilvēkresursu ataudzi pētniecībā, pētniecības veiktspēju un starptautisko konkurētspēju, sasaisti ar nozares vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu atbilstoši augstskolu snieguma rādītājiem pētniecībā saskaņā ar MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” un MK 2013. gada 12. novembra noteikumiem Nr. 1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, augstskolas un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019 .gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā - palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits

Pētniecībā nodarbināti maģistranti, doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēji pilna laika ekvivalenta (PLE) izpratnē (skaits)

407,7

410

410

410

410

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019 .gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 500 000

6 500 000

6 499 476

6 499 476

6 499 476

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-524

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

130 000

129 476

129 476

129 476

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

130 000

129 476

129 476

129 476

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

524

-

-524

 

Citas izmaiņas

524

-

-524

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

524

-

-524