Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt līdz 2020. gada 1. aprīlim no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu izsniegtos studiju un studējošo kredītus, kas tika piešķirti studējošajiem studiju maksas segšanai un sociālām vajadzībām studiju laikā, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
  2. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošinot procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  3. apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavojot un izsniedzot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzenot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
  4. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt dzēšanu studiju un studējošo kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu un kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju;
  5. sākot ar 2020.gada 1. aprīli nodrošināt kreditēšanas modeļa ieviešanu, kurā valsts vārdā garantijas sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" portfeļa garantijas instrumenta veidā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

114 736

114 000

117 432

112 359

106 340

Kopējais izsniegto studējošo kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

857

1 061

1 181

-

-

Kopējais izsniegto studiju kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

4 247

4 039

4 230

-

-

Nodrošināta jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešana

Izsniegtie studiju un studējošo kredītu skaits, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju

-

-

2 000

2 000

2 000

 

Dzēsto jauno kredītu skaits bērnu dzimšanas gadījumā

-

-

-

75

225

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie resursi, euro

2 365 511

2 942 821

3 169 120

3 658 013

4 056 815

Kopējie izdevumi,euro

389 656

544 609

1 280 049

2 105 925

2 886 368

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

154 953

735 440

825 876

780 443

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39,8

135

64,5

37,1

Finansiālā bilance, euro

1975 855

2398 212

1 889 071

1 552 088

1 170 447

Aizņēmumi, euro

-1975 855

-3373 212

-2 864 071

-2 527 088

-2 145 447

Aizdevumi, euro

-

975 000

975 000

975 000

975 000

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

518 217

1 253 657

735 440

t.sk.:

Prioritāri pasākumi (ilgtermiņa saistības)

-

55 691

55 691

Jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešana un studējošo kredītu dzēšana bērnu piedzimšanas gadījumos abiem vecākiem

-

55 691

55 691

Ilgtermiņa saistības

479 217

1 197 966

718 749

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem.

479 217

522 407

43 190

Finansējums jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešanai un studējošo kredītu dzēšanai bērnu piedzimšanas gadījumos abiem vecākiem saskaņā ar MK 17.07.19.rīk. Nr.382, veicot finansējuma pārdali no Finansēšanas sadaļas uz izdevumu sadaļu.

-

675 559

675 559

Citas izmaiņas

39 000

-

-39 000

Finansējuma samazinājums parādu piedziņas tiesu izdevumiem.

39 000

-

-39 000

 

Finansēšana 2020.gada plānā

Pasākums

2020.gada plāns

Finansēšana – kopā

-1889 071

t. sk.:

Aizņēmumi

-2 864 071

No valsts budžeta līdzekļiem saņemto aizņēmumu studiju un studējošo kredītu atmaksa Valsts kasei (pārskaitot aizņēmēju atmaksātos studiju un studējošā kredītus).

-975 000

Studiju un studējošo kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem un atmaksa kredīta ņēmēju vietā Valsts kasei un kredītiestādēm.

-1889 071

Aizdevumi

975 000

No valsts budžeta līdzekļiem izsniegto studiju un studējošo kredītu saņemtā atmaksa.

975 000