Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
  2. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošinot procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  3. apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavojot un izsniedzot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzenot kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
  4. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)                              

111 746

121 929

123 746

129 746

135 746

Kopējais izsniegto studējošo kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

1 302

3 812

4 100

4 789

5 441

Kopējais izsniegto studiju kredītu skaits (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

5 166

7 455

7 679

8 641

9 717

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie resursi, euro

2 206 341

2 918 747

3 329 872

 3 880 972

 3 880 972

Kopējie izdevumi, euro

314 819

520 535

931 660

1 482 760

1 482 760

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

205 716

411 125

551 100

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65,3

79,0

59,2

-

Finansiālā bilance, euro

1 891 522

2 398 212

2 398 212

2 398 212

2 398 212

Aizņēmumi, euro

-2 302 392

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

-4 447 147

Aizdevumi, euro

410 870

2 048 935

2 048 935

2 048 935

2 048 935

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

455 143

866 268

411 125

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

455 143

866 268

411 125

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem.

455 143

866 268

411 125

 

Finansēšana 2018.gada plānā

Pasākums

2018.plāns

Finansēšana – kopā

-2 398 212

t. sk.:

Aizņēmumi

-4 447 147

No valsts budžeta līdzekļiem saņemto aizņēmumu studiju un studējošo kredītu  izmaksai atmaksa Valsts kasei (pārskaitot atmaksātos studiju un studējošā kredītus).

-2 048 935

Studiju un studējošo kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem un atmaksa kredīta ņēmēju vietā Valsts kasei un kredītiestādēm.

-2 398 212

Aizdevumi

2 048 935

No valsts budžeta līdzekļiem izsniegto studiju un studējošo kredītu saņemtā atmaksa.

2 048 935