Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt līdz 2020. gada 1. aprīlim no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu izsniegto studiju un studējošo kredītu atmaksu, piedziņu, procentu izdevumu apmaksu un kredītu dzēšanu normatīvajā regulējumā paredzētajos gadījumos;
  2. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  3. nodrošināt doktora studiju programmā studējošiem izsniegto kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei atmaksu no tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā;
  4. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu kredītu dzēšanai studiju un studējošo kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu un kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju;
  5. nodrošināt kreditēšanas modeļa ieviešanu, kurā valsts vārdā garantijas sniedz akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” portfeļa garantijas instrumenta veidā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības  aģentūra un akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019 .gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegti studiju un studējošo kredīt, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju (skaits)

-

2 000

1 800

1 800

 

1 800

 

Dzēsti jaunie kredīti bērnu dzimšanas gadījumā (skaits)

-

-

75

225

225

Izsniegtie kredīti (skaits)

112 772

117 732

87 238

87 238

87 238

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019 .gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie resursi, euro

2 021 593

3 169 120

3 658 013

4 056 815

4 505 490

Kopējie izdevumi, euro

403 890

1 280 049

2 105 925

2 886 368

3 335 043

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

876 159

825 876

780 443

448 675

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

216,9

64,5

37,1

15,5

Finansiālā bilance, euro

1 617 703

1 889 071

1 552 088

1 170 447

1 170 447

Aizņēmumi, euro

-1 617 703

-2 864 071

-2 527 088

-2 145 447

-2 145 447

Aizdevumi, euro

-

975 000

975 000

975 000

975 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

522 407

1 348 283

825 876

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 253 657

2 079 533

825 876

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem

522 407

617 033

94 626

Finansējums jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešanai saskaņā ar MK 17.07.19. rīk. Nr. 382.

731 250

1 462 500    

731 250

Finansēšana 2021. gada plānā (eiro)

Pasākums

2021. gada plāns

Finansēšana – kopā

-1 552 088

t. sk.:

Aizņēmumi

-2 527 088

No valsts budžeta līdzekļiem saņemto aizņēmumu studiju un studējošo kredītu atmaksa Valsts kasei (pārskaitot aizņēmēju atmaksātos studiju un studējošā kredītus)

-975 000

Studiju un studējošo kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem un atmaksa kredīta ņēmēju vietā Valsts kasei un kredītiestādēm

-1 552 088

Aizdevumi

975 000

No valsts budžeta līdzekļiem izsniegto studiju un studējošo kredītu saņemtā atmaksa

975 000