Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt līdz 2020. gada 1. aprīlim no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu izsniegto studiju un studējošo kredītu atmaksu, piedziņu, procentu izdevumu apmaksu un kredītu dzēšanu normatīvajā regulējumā paredzētajos gadījumos;
  2. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  3. nodrošināt doktora studiju programmā studējošiem izsniegto kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei atmaksu no tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā;
  4. studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu kredītu dzēšanai studiju un studējošo kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu un kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju;
  5. nodrošināt kreditēšanas modeļa īstenošanu, kurā valsts vārdā garantijas sniedz akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” portfeļa garantijas instrumenta veidā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, VIAA un akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegti studiju un studējošo kredīti, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju (skaits)

2 409

1 800

1 800

 

1 800

 

1 800

 

Dzēsti jaunie kredīti bērnu dzimšanas gadījumā (skaits)

-

75

225

225

225

Izsniegtie kredīti (skaits)

89 647

87 238

-

-

-

Administrētie kredīti, tajā skaitā kredīti, kuriem sedz procentu maksājumus (skaits)

-

-

45 000

40 000

35 000

Administrētas kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvei atmaksas (skaits)

-

-

210

230

200

Nodrošināta kredītu piedziņa, tajā skaitā iesniegti pieteikumi maksātnespējas lietās (skaits)

-

-

260

250

240

Turpināta uzsākto studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšana (skaits)

-

-

2 600

2 500

2 400

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie resursi, euro

2 930 447

3 658 013

4 084 175

4 532 850

4 532 850

Kopējie izdevumi, euro

1 799 438

2 105 925

2 913 728

3 717 355

3 717 355

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

306 487

807 803

803 627

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,0

38,4

27,6

-

Finansiālā bilance, euro

1 131 009

1 552 088

1 170 447

815 495

815 495

Aizņēmumi, euro

-1 131 294

-2 527 088

-2 145 447

-1 790 495

-1 790 495

Aizdevumi, euro

285

975 000

975 000

975 000

975 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 079 533

2 887 336

807 803

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 079 533

2 887 336

807 803

Valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem

617 033

693 586

76 553

Finansējums jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešanai saskaņā ar MK 17.07.19. rīk. Nr. 382

1 462 500

2 193 750

731 250

Finansēšana 2022. gada plānā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

-1 170 447

t. sk.:

Aizņēmumi

-2 145 447

No valsts budžeta līdzekļiem saņemto aizņēmumu studiju un studējošo kredītu atmaksa Valsts kasei (pārskaitot aizņēmēju atmaksātos studiju un studējošā kredītus)

-975 000

Studiju un studējošo kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem un atmaksa kredīta ņēmēju vietā Valsts kasei un kredītiestādēm

-1 170 447

Aizdevumi

975 000

No valsts budžeta līdzekļiem izsniegto studiju un studējošo kredītu saņemtā atmaksa

975 000