Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
  2. jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas

Veikto ekspertīžu skaits

1792

2 000

2 000

2000

2000

Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums (dienās)

34

34

34

34

32

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu skaits

60

60

-

-

-

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu īpatsvars (% no kopējā metožu skaita)

-

-

66

67

67

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu skaits

16

16

-

-

-

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu īpatsvars (% no kopējā specialitāšu skaita)

-

-

84

89

89

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1130232

1083331

1427074

1427074

1427074

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46901

343743

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,1

31,7

-

-

Atlīdzība, euro

916488

896703

1086926

1086926

1086926

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1412

1383

1676

1676

1676

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1824

620

620

620

620

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

22988

366731

343743

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

165320

165320

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes stiprināšana

-

165320

165320

Citas izmaiņas

22988

201411

178423

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu darbinieku materiālo stimulēšanu par darba ieguldījumu un darba kvalitāti, biroja preču un inventāra iegādi

22988

-

-22988

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

201411

201411

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantijas fonds", lai nodrošinātu Valsts tiesu ekspertīžu biroja nodarbināto atalgojuma palielināšanu (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§. 21.4.p)

-

201411

201411