Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
  2. jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas

Veikto ekspertīžu skaits

1 793

2 000

2 000

2 000

2000

Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums (dienās)

33,5

34

34

34

34

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu skaits

60

60

60

61

62

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu skaits

16

16

16

16

16

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 243 862

1 066 534

1 083 331

1060 343

1 060 343

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-177 328

16 797

-22 988

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,3

1,6

-2,1

-

Atlīdzība, euro

876 980

885 515

896 703

885 515

885 515

Vidējais amata vietu skaits gadā

53

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 377

1 366

1 383

1 366

1 366

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 295

372

620

620

620

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 191

22 988

16 797

t. sk.:

Citas izmaiņas

6 191

22 988

16 797

1. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu pieaugušo elektroenerģijas izdevumu apmaksu 

6 191

-

-6 191

2. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019. gadā, lai nodrošinātudarbinieku materiālo stimulēšanu par darba ieguldījumu un darba kvalitāti, biroja preču un inventāra iegādi

-

22 988

22 988