Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
  2. jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas

Veikto ekspertīžu skaits

2 029

2 000

2 000

2 000

2 000

Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums (dienās)

34

34

34

34

34

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu skaits

-

62

60

60

60

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu skaits

-

19

16

16

16

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

953 464

1 058 903

1 066 534

1 060 343

1 060 343

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

105 439

7 631

-6 191

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,1

0,7

-0,6

-

Atlīdzība, euro

756 110

876 980

885 515

885 515

885 515

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 164

1 353

1 366

1 366

1 366

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 139

371

372

372

372

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 500

20 131

7 631

t. sk.:

Citas izmaiņas

12 500

20 131

7 631

1. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Eiropas dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) sanāksmes organizēšanai 2017. gadā.

12 500

-

-12 500

2. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar Ministru kabineta 2017. gada 5.septembra  sēdē apstiprinātajiem  noteikumiem Nr.889 " Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis", lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot 2017. gada 5.septembra Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.43 21.§) nolemto

-

10 422

10 422

3. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

3 518

3 518

4. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri izmantošanai 2018. gadā, lai nodrošinātu pieaugušo elektroenerģijas izdevumu apmaksu

-

6 191

6 191