Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
  2. jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas

Veikto ekspertīžu skaits

1860

2 000

2000

2000

2000

Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums (dienās)

34

34

34

34

34

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu skaits

-

-

62

63

63

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu skaits

-

-

19

19

19

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

931 906

944 833

1 058 903

1 046 403

1 046 403

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 927

114 070

-12 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,4

12,1

-1,2

-

Atlīdzība, euro

740 694

756 110

876 980

876 980

876 980

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 124

1 156

1 353

1 353

1 353

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 174

6 970

371

371

371

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19 300

133 370

114 070

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 382

3 382

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

3 382

3 382

Citas izmaiņas

19 300

129 988

110 688

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas Krāsu un stiklu ekspertu sanāksmes organizēšanai 2016.gadā

17 500

-

-17 500

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Eiropas dokumentu ekspertu darba grupas (EDEWG) sanāksmes organizēšanai 2017. gadā.

-

12 500

12 500

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 800

117 488

115 688

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

1 800

-

-1 800

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” izdevumu pārskatīšanas rezultātā samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai  JPI "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību", lai no iekšējiem resursiem īstenotu 2017.gada pasākumu "Personāla mainības ierobežošana TM resora iestādēs" - ierobežojot intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem ievērojot 2016. gada 9.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.39 48.§ 11.punkts) un 2016. gada 31.maija  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.26 39.§ 3.5.punkts) nolemto

-

117 488

117 488