Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;
  2. jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas 

Veiktas ekspertīzes (skaits)

1 733

2 000

2 000

2 000

2 000

Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums dienās (skaits)

34

34

34

32

32

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu īpatsvars no kopējā metožu skaita (%)

-

66,0

67,0

68,0

68,0

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu īpatsvars no kopējā specialitāšu skaita (%)

-

84,0

84,0

84,0

84,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 083 197

1 427 074

1 449 568

1 449 568

1 449 568

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

343 877

22 494

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31,7

1,6

-

-

Atlīdzība, euro

896 703

1 086 926

1 085 704

1 085 704

1 085 704

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 383

1 676

1 667

1 675

1 675

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

639

620

5 385

620

620

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

4 392

26 886

22 494

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 392

26 886

22 494

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu

-

4 950

4 950

Palielināti izdevumi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanas (OLAF) finanšu programmas Hercule III finansētā projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā" ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātu uzturēšanai

-

21 936

21 936

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

4 392

-

-4 392