Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem.

Galvenās aktivitātes:

1)  vispusīgi un kvalitatīvi ekspertu atzinumi;

2)  jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts tiesu ekspertīžu biroja veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgas 

Veiktas ekspertīzes (skaits)

1 598

2 000

2 000

2 000

2 000

Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums dienās (skaits)

34

34

34

34

34

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu ekspertīzes metožu īpatsvars no kopējā metožu skaita (%)

64,0

67,0

68,0

68,0

68,0

Atbilstoši ISO 17025 standartam akreditēto tiesu eksperta specialitāšu īpatsvars no kopējā specialitāšu skaita (%)

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 415 627

1 449 568

1 622 970

1 618 470

1 618 470

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33 941

173 402

-4 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,4

12,0

-0,3

-

Atlīdzība, euro

1 086 924

1 085 704

1 239 357

1 239 357

1 239 357

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 646

1 667

1 911

1 911

1 911

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 293

5 385

1 174

1 174

1 174

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 756

177 158

173 402

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

163 968

163 968

Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes stiprināšana

-

163 968

163 968

Ilgtermiņa saistības

3 756

3 750

-6

Samazināti izdevumi iemaksu veikšanai ENFSI starptautiskajā organizācijā

3 756

3 750

-6

Citas izmaiņas

-

9 440

9 440

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegšanu

-

9 440

9 440