Apakšprogrammas mērķis:

  1. veicināt pedagoģijas studiju procesa ciešāku integrāciju ar tālākajām darba gaitām izglītības jomā;
  2. uzlabot izglītības kvalitāti izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”;
  3. nodrošināt izglītības iestādēm nepieciešamo pedagogu skaitu.

Galvenās aktivitātes:

  1. finansēšanas instrumenta izveide, kas stimulēs augstskolas rūpīgāk izvēlēties potenciālos pedagoģijas programmas studējošos pēc motivācijas un profesionālās piemērotības;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju augstskolām, kuras gatavo pedagogus studiju programmās izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, par tās absolvējušo jauno pedagogu darba uzsākšanu vispārējās, profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas, kuras gatavo pedagogus studiju programmās tematiskajā jomā “Izglītība”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Snieguma finansējuma augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai nodrošināšana

Absolventi studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits)

-

400

420

420

420

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

78 137

156 275

234 412

312 550

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78 137

78 138

78 137

78 138

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

50,0

33,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

78 138

78 138

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

78 138

78 138

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

78 138

78 138

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai.

-

78 138

78 138