Apakšprogrammas mērķis:

  1. veicināt pedagoģijas studiju procesa ciešāku integrāciju ar tālākajām darba gaitām izglītības jomā;
  2. uzlabot izglītības kvalitāti izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”;
  3. nodrošināt izglītības iestādēm nepieciešamo pedagogu skaitu.

Galvenās aktivitātes:

  1. finansēšanas instrumenta izveide, kas stimulēs augstskolas rūpīgāk izvēlēties potenciālos pedagoģijas programmas studējošos pēc motivācijas un profesionālās piemērotības;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju augstskolām, kuras gatavo pedagogus studiju programmās izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, par tās absolvējušo jauno pedagogu darba uzsākšanu vispārējās, profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas, kuras gatavo pedagogus studiju programmās tematiskajā jomā “Izglītība”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Snieguma finansējuma augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai nodrošināšana

Absolventi studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits)

376

376

400

420

440

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

78 137

156 275

234 412

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

78 137

78 138

78 137

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

100,0

50,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

78 137

78 137

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

78 137

78 137

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

78 137

78 137

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai.

-

78 137

78 137