Apakšprogrammas mērķis:

  1. veicināt pedagoģijas studiju procesa ciešāku integrāciju ar tālākajām darba gaitām izglītības jomā;
  2. uzlabot izglītības kvalitāti izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”;
  3. nodrošināt izglītības iestādēm nepieciešamo pedagogu skaitu.

Galvenās aktivitātes:

  1. finansēšanas instrumenta izveide, kas stimulēs augstskolas rūpīgāk izvēlēties potenciālos pedagoģijas programmas studējošos pēc motivācijas un profesionālās piemērotības;
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju augstskolām, kuras gatavo pedagogus studiju programmās izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, par tās absolvējušo jauno pedagogu darba uzsākšanu vispārējās, profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un augstskolas, kuras gatavo pedagogus studiju programmās tematiskajā jomā “Izglītība”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Snieguma finansējuma augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai nodrošināšana

Absolventi studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība”, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits)

418

420

550

550

550

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

78 137

156 275

156275

234 413

234 413

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78 138

-

78 138

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

-

50,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 137

78 137

-

t. sk.:

Citas izmaiņas

78 137

78 137

-

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

78 137

78 137

-

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas”, atbilstoši MK 16.05.2017. sēdes protokola Nr.25 30.§ 2.punktā noteiktajam, lai nodrošinātu snieguma finansējumu augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai.

-

78 137

78 137

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.13.00 “Studiju virzienu akreditācija”, lai nodrošinātu finansējumu Akadēmiskās informācijas centram pēc Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei"

78 137

-

78 137