Apakšprogrammas mērķis:

  • administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
  2. efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  3. dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana

Personu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus

28111

31 900

31 432

31 432

31 432

Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu

10737

10 740

10 425

10 425

10 425

Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus

2346

2 345

2 484

2 484

2 484

Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas izbeigtas, skaits

6716

5 234

7 140

7 140

7 140

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1017970

1129819

1224488

1224488

1224488

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

111849

94669

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,0

8,4

-

-

Atlīdzība, euro

747552

807879

874923

874923

874923

Vidējais amata vietu skaits gadā

39

39

39

39

39

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1597

1726

1869

1869

1869

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

111029

205698

94669

t. sk.:

Citas izmaiņas

111029

205698

94669

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

111029

205698

94669

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.08.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" normu ieviešanu (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 21.p.)

111029

-

-111029

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantijas fonds", lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu regresa kārtībā atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanai un izdevumu segšanu pasta pakalpojumu nodrošināšanai (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§. 21.5.p)

-

205698

205698