Apakšprogrammas mērķis:

  • administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
  2. efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  3. dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana

Personu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus

25 590

29 700

31 900

31 900

31 900

Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu

10 382

9 400

10 740

10 740

10 740

Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus

1 546

990

2 345

2 345

2 345

Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas

4 840

-

-

-

-

Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas izbeigtas, skaits9

-

4 500

5 234

5 234

5 234

 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

789 344

1 018 790

1 129 819

1 018 790

1 018 790

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

229 446

111 029

-111 029

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29,1

10,9

-9,8

-

Atlīdzība, euro

508 533

747 670

807 879

747 670

747 670

Vidējais amata vietu skaits gadā

28

39

39

39

39

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 513

1 598

1 726

1 598

1 598

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

111 029

111 029

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

111 029

111 029

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

111 029

111 029

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds", lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" normu ieviešanu ievērojot 2019. gada 8. februāra Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.6 1.§ 21.punkts) nolemto.

-

111 029

111 029