Apakšprogrammas mērķis:

  • administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
  2. efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  3. dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana

Personu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus

21 899

23 250

29 700

32 900

36 400

Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu

5 475

6 000

9 400

9 500

9 500

Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus

488

465

990

990

990

Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas izbeigtas, skaits1

4 182

4 670

4 500

4 700

4 700

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

550 506

555 903

1 018 790

1 018 790

1 018 790

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 397

462 887

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

83,3

-

-

Atlīdzība, euro

359 121

404 346

747 670

747 670

747 670

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

28

39

39

39

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

 

1 247

1 203

1 598

1 598

1 598

* No programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ir pārdalītas 6 amata vietas un no apakšprogrammas 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" ir pārdalītas 5 amata vietas, lai nodrošinātu Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto jauno normu īstenošanu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

462 887

462 887

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

462 887

462 887

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

1 622

1 622

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

461 265

461 265

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds", lai nodrošinātu Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto jauno funkciju īstenošanu, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.193

-

461 265

461 265