Apakšprogrammas mērķis:

  • administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
  2. efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  3. dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana

Personu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus

20 484

22 130

23 250

23 250

23 250

Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu

5 664

5 800

6 000

6 000

6 000

Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus

324

250

465

465

465

Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas, skaits

4 458

4 479

4 670

4 670

4 670

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

572 843

556 279

555 903

555 903

555 903

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 564

-376

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,9

-0,1

-

-

Atlīdzība, euro

339 039

378 465

404 346

404 346

404 346

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

24

28*

28

28

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 177

1 314

1 203

1 203

1 203

* No programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ir pārdalītas 4 amata vietas, lai nodrošinātu iestādē saņemto un nosūtāmo dokumentu apstrādi saistībā ar administratīvā sloga uzturlīdzekļu saņemšanai mazināšanas pasākumiem iesniedzējiem

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 800

1 424

-376

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 424

1 424

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

1 424

1 424

Citas izmaiņas

1 800

-

-1 800

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 800

-

-1 800

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

1 800

-

-1 800