Apakšprogrammas mērķis:

administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
  2. efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  3. dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana

Personas kopā, kurām Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus (skaits)

28 441

31 432

31 120

31 120

31 120

Saņemti jauni iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu (skaits)

10 941

10 425

10 147

10 147

10 147

Pieņemti lēmumi par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus (skaits)

2 714

2 484

2 705

2 705

2 705

Bērni, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas izbeigtas (skaits)

8 892

7 140

7 332

7 332

7 332

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 111 208

1 224 488

1 220 963

1 220 963

1 220 963

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

113 280

-3 525

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

-0,3

-

-

Atlīdzība, euro

801 693

874 923

871 398

871 398

871 398

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

39

39

39

39

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 856

1 869

1 862

1 862

1 862

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 525

-

-3 525

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 525

-

-3 525

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

3 525

-

-3 525