Apakšprogrammas mērķis:

administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;
  2. efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
  3. dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšana

Personas kopā, kurām Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus (skaits)

29 083

31 120

29 958

29 958

29 958

Saņemti jauni iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu (skaits)

10 377

10 147

9 456

9 456

9 456

Pieņemti lēmumi par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus (skaits)

2 938

2 705

2 642

2 642

2 642

Bērni, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas izbeigtas (skaits)

7 882

7 332

6 576

6 576

6 576

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 177 471

1 220 963

1 270 963

1 695 963

1 695 963

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

43 492

50 000

425 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

4,1

33,4

-

Atlīdzība, euro

827 175

871 398

871 398

871 398

871 398

Vidējais amata vietu skaits gadā

35

39

39

39

39

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 969

1 862

1 862

1 862

1 862

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

50 000

50 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

50 000

50 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

50 000

50 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.08.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonds”, lai veiktu Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra tehniskās platformas nomaiņu, vienlaikus saglabājot izveidotās datu apmaiņas ar citiem valsts nozīmes reģistriem, kā arī elektroniskos pakalpojumus portālā www.latvija.lv. (MK 24.08.2021. sēdes prot.Nr.57 52§ 40.p.)

-

50 000

50 000