Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Augstākās izglītības padomes funkciju izpildi, saskaņā ar Augstskolu likumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. aktualizē augstākās izglītības un augstskolu attīstības pamatnostādnes, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu attīstību, un veicina visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;
  2. izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības sistēmā;
  3. prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī kopumā un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā nozarē;
  4. izstrādā priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;
  5. veic augstskolu nozaru profesoru padomju darba uzraudzību;
  6. izstrādā priekšlikumus par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidošanu un studiju apmaksu;
  7. sniedz izglītības un zinātnes ministram un Ministru kabinetam atzinumu par sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu finansēšanai;
  8. pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināšanai;
  9. uztur sakarus ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās izglītības jautājumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Augstākās izglītības padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Augstākās izglītības institūciju akreditācija

Akreditētas iestādes (skaits)

-

1 koledža, 1 augstskola

1 augstskola

1 augstskola

1 augstskola

Augstākās izglītības padomes sēžu, diskusiju un darba grupu organizēšana

AIP sēdes (skaits)

30

18

18

18

18

Apstiprināta profesoru padome (skaits)

-

1

1

1

1

AIP pieņemtie lēmumi, t.sk. lēmumi par personām, kuras nav kārtojušas CE, ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām; lēmums par valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu nākošajam gadam (skaits)

36

15

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

110 590

115 594

119 318

119 318

119 318

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 004

3 724

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

3,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 724

3 724

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 724

3 724

Finansējums, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem.

-

3 724

3 724