Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Augstākās izglītības padomes funkciju izpildi, saskaņā ar Augstskolu likumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. sniedz atzinumus un priekšlikumus par nozares politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo regulējumu;
  2. sniedz atzinumu par ministrijas un nozaru ministriju sagatavoto projektu par valsts budžeta finansēto vietu piešķīrumu attiecīgajam gadam;
  3. sniedz atzinumus par licencēšanai iesniegtajām akadēmiskām studiju programmām, kurās paredzams mazāk kā 250 pilna laika studējošo;
  4. sniedz atzinumus par augstākās izglītības iestāžu reorganizāciju, likvidāciju vai ārkārtas akreditāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Augstākās izglītības padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Augstākās izglītības institūciju akreditācija

Akreditētas iestādes (augstskola) (skaits)

-

1

1

1

1

Augstākās izglītības padomes sēžu, diskusiju un darba grupu organizēšana

AIP sēdes (skaits)

18

18

18

18

18

Apstiprināta profesoru padome (skaits)

3

1

1

1

1

AIP pieņemtie lēmumi, t.sk. lēmumi par personām, kuras nav kārtojušas CE, ieguvušas vidējo izglītību līdz  2004.gadam, ieguvušas izglītību ārvalstīs un personām ar īpašām vajadzībām; lēmums par valsts budžeta vietu finansējumu un sadalījumu nākošajam gadam (skaits)

87

20

20

20

20

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

115 594

119 318

122 982

122 982

122 982

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 724

3 664

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,2

3,1

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 664

3 664

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 664

3 664

Finansējums, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem.

-

3 664

3 664