Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto bērnu skaits pārskata gadā

44736

46 680

46 778

46 778

46 778

Atgūtie finanšu līdzekļi (EUR) no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem

7993212

8265 719

10148 530

10822 811

10822 811

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

49621928

56349903

58569731

58569731

58569731

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6727975

2219828

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

3,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

7461538

9681366

2219828

t. sk.:

Citas izmaiņas

7461538

9681366

2219828

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu

1716169

-

-1716169

Palielināti izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai bērniem saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 430 euro ar 2018.gada 1.janvāri

-

1952011

1952011

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2020. gada 1. janvāri izmantošanai 2020. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu 2020.gadā

-

1390450

1390450

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu 2020.gadā

-

1771782

1771782

Palielināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem saistībā ar likumprojektā "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" paredzētajām izmaiņām par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu uz laiku bērniem, kuri reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmēji (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 7.p.)

-

2456094

2456094

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu 2020.gadā ievērojot 2019.gada 14.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam"

-

2000 000

2000 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši izdevumi tiek pārdalīti uz 74. resora budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai to izmantotu ārstniecības personu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ievērojot 2019.gada 14.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2020.gadam"

2000 000

-

-2000 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

3745369

111 029

-3634340

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 03.07.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" normu ieviešanu (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 21.p.)

-

111 029

111 029

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas", lai nodrošinātu tiesu darbinieku mēnešalgu palielināšanu līdz 85 procentiem no maksimālās mēnešalgas attiecīgajai mēnešalgu grupai (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.1.p.)

2446551

-

-2446551

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas", lai nodrošinātu videokonferenču iekārtu ieviešanu ekonomisko lietu tiesā (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.2. p.)

136245

-

-136245

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas", lai nodrošinātu finansējumu Zemgales rajona tiesas nodrošināšanai ar papildus telpām un Kurzemes rajona tiesas izvietošanai vienā adresē (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.3. p.)

70300

-

-70300

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana",lai nodrošinātu Valsts tiesu ekspertīžu biroja nodarbināto atalgojuma palielināšanu (MK 17.09.2019. prot Nr.42 34.§ 21.4 p.)

201411

-

-201411

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.07.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes stiprināšanu regresa kārtībā atgūto uzturlīdzekļu apmēra palielināšanai un izdevumu segšanu pasta pakalpojumu nodrošināšanai (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.5.p.)

205698

-

-205698

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanalai nodrošinātu finansējumu oficiālajam izdevējam (VSIA “Latvijas Vēstnesis”) valsts pārvaldes deleģēto funkciju izpildes nodrošināšana (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 21.6. p.)

685164

-

-685164