Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaits pārskata gadā

39 652

-

-

-

-

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto bērnu skaits pārskata gadā10

-

36 940

46 680

46 680

46 680

Atgūtie finanšu līdzekļi (EUR) no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem

5 598 378

 5 500 000

8 265 719

9 531 436

9 531 436

10Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaits pārskata gadā”

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

41 213 047

47 811 854

56 349 903

61 023 725

61 023 725

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6 598 807

8 538 049

4 673 822

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

16,0

17,9

8,3

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 587 218

14 125 267

8 538 049

t. sk.:

Citas izmaiņas

5 587 218

14 125 267

8 538 049

1. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2018.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu sakarā ar uzturlīdzekļu saņēmēja skaita pieauguma tendencēm 2017.gadā.

2 631 124

-

-2 631 124

2. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīti, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu sakarā ar uzturlīdzekļu saņēmēja skaita pieauguma tendencēm 2017.gadā.

500 000

-

-500 000

3. Samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ņemot vērā aktualizēto informāciju par uzturlīdzekļu saņēmēju skaita izmaiņām 2019.gadā, kā arī saistībā ar  likumprojektā "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" paredzētajām izmaiņām par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu uz laiku bērniem, kuri reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmēji ievērojot 2019. gada 8. februāra Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.6 1.§ 7.punkts) nolemto   

2 345 065

-

-2 345 065

4. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri izmantošanai 2019. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu

-

1 716 169

1 716 169

5. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu

-

2 500 000

2 500 000

6. Palielināti izdevumino dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ņemot vērā precizētās prognozes  uzturlīdzekļu izmaksu nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 18.punktam

-

7 869 423

7 869 423

7. Palielināti izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai bērniem saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 430 euro ar 2018.gada 1.janvāri

-

1 773 956

1 773 956

8. Palielinātiizdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu ievērojot 2019. gada 8. februāra Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.6 1.§) nolemto

-

265 719

265 719

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

111 029

-

-111 029

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana", lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" normu ieviešanu ievērojot 2019. gada 8. februāra Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.6 1.§ 21.punkts) nolemto.

111 029

-

-111 029