Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto bērnu skaits pārskata gadā1

33 934

 35 785

36 940

41 600

46 000

Atgūtie finanšu līdzekļi (EUR) no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem

4 295 638

2 500 000

 5 500 000

5 500 000

6 283 831

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaits pārskata gadā”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

36 412 238

39 650 531

47 811 854

46 454 686

48 406 697

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 238 293

8 161 323

-1 357 168

1 952 011

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,9

20,6

-2,8

4,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 187 232

12 348 555

8 161 323

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 187 232

12 348 555

8 161 323

1. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri izmantošanai 2018. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu sakarā ar uzturlīdzekļu saņēmēja skaita pieauguma tendencēm 2017.gadā.

-

2 631 124

2 631 124

2. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu sakarā ar uzturlīdzekļu saņēmēja skaita pieauguma tendencēm 2017.gadā.

-

500 000

500 000

3. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2018. gada 1. janvāri izmantošanai 2018. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu bērniem vecumā no 18 līdz 21 gadiem, kuri turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādēs

-

1 283 831

1 283 831

4. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu bērniem vecumā no 18 līdz 21 gadiem, kuri turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādēs

-

2 500 000

2 500 000

5.Palielināti izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai bērniem saistībā ar minimālās algas palielināšanu no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 10.punktā noteiktajam

-

5 433 600

5 433 600

6. Samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem, paredzot pakāpenisku uzturlīdzekļu izmaksas palielinājumu saistībā ar minimālās algas paaugstināšanu, ievērojot 2017. gada 8.septembra  Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.44 1.§ 9.punkts) nolemto

3 725 967

-

-3 725 967

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

461 265

-

-461 265

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana", lai nodrošinātu Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto jauno funkciju īstenošanu, ievērojot 2017. gada 19.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.193

461 265

-

-461 265