Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaits pārskata gadā

32 079

34 264

 35 785

35 785

35 785

Atgūtie finanšu līdzekļi (EUR) no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem

3 513 413

1 505 171

2 500 000

 2 500 000

2 500 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

31 986 779

33 136 736

39 650 531

39 650 531

39 650 531

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 149 957

6 513 795

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,6

19,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 513 795

6 513 795

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

998 280

998 280

Palielināti izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda atbilstoši minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

998 280

998 280

Citas izmaiņas

-

5 515 515

5 515 515

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi

-

3 020 686

3 020 686

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi

-

994 829

994 829

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri izmantošanai 2017. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu, ņemot vērā tendenci palielināties bērnu skaitam, par kuriem tiek maksāti uzturlīdzekļi

-

1 500 000

1 500 000