Apakšprogrammas mērķis:

īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināti bērni pārskata gadā (skaits)

47 406

46 778

46 399

46 399

46 399

Atgūtie finanšu līdzekļi no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem (euro)

11 580 704

10 148 530

12 000 084

12 850 084

12 850 084

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

53 210 280

58 569 731

59 435 604

59 435 604

59 435 604

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 359 451

865 873

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,1

1,5

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 835 681

2 701 554

865 873

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 835 681

2 701 554

865 873

 Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2020.gadam" tika novirzīts, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu 2020.gadā

674 281

-

-674 281

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu

-

1 851 554

1 851 554

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri izmantošanai 2021. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu

-

850 000

850 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 161 400

-

-1 161 400

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 09.07.00 “Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana”, lai nodrošinātu oficiālajam izdevējam (VSIA “Latvijas Vēstnesis”) deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi (MK 22.09.2020. sēdes prot.Nr.55 38§ 28.p.)

1 161 400

-

-1 161 400