Apakšprogrammas mērķis:

īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Apakšprogrammas izpildītājs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa

Ar uzturlīdzekļiem nodrošināti bērni pārskata gadā (skaits)

46 875

46 399

44 075

44 075

44 075

Atgūtie finanšu līdzekļi no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem (euro)

12 484 627

12 000 084

12 850 084

12 850 084

12 850 084

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

56 339 497

59 435 604

59 829 195

59 829 195

59 829 195

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 096 107

393 591

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,5

0,7

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

50 000

443 591

393 591

t. sk.:

Citas izmaiņas

50 000

443 591

393 591

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri izmantošanai 2022. gadā, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu

-

393 591

393 591

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksas plānotajā apmērā (MK 24.08.2021. sēdes prot.Nr.57 52§ 41.p.)

-

50 000

50 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

50 000

-

-50 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.07.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, lai veiktu Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra tehniskās platformas nomaiņu, vienlaikus saglabājot izveidotās datu apmaiņas ar citiem valsts nozīmes reģistriem, kā arī elektroniskos pakalpojumus portālā www.latvija.lv. (MK 24.08.2021. sēdes prot.Nr.57 52§ 40.p.)

50 000

-

-50 000