Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 806

2 794

2 794

2 794

2 794

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

967

880

880

880

880

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10 960 080

11717 776

11 262 203

11 291 063

11 291 063

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

757 696

-455 573

28 860

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,9

-3,9

0,3

-

Atlīdzība, euro

5 192 610

5416 465

3 766 175

3 795 035

3 795 035

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

161

162

108

108

108

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

866

800

809

815

815

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

299 357

232 668

261 508

261 508

261 508

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

172

185

123

123

123

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 082

1 169

1 225

1 235

1 235

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

49,5

58

34,5

34,5

34,5

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 660

1 484

1 567

1 580

1 580

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

455 601

28

-455 573

t. sk.:

Citas izmaiņas

455 601

28

-455 573

Finansējuma samazinājums izdevumiem, kuri tika finansēti no iestāžu pašu ieņēmumiem, ņemot vērā, ka Rīgas 1.medicīnas koledžai un Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžai ar 2019.gada 1.jūliju ir mainīts statuss uz atvasināto publisko personu.

235 800

-

-235 800

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un no tiem segto izdevumu samazinājums Rīgas Celtniecības koledžas maksas studentu skaita samazinājuma dēļ.

10 973

-

-10 973

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu darba samaksu Rīgas Celtniecības koledžas deju kolektīva “Austris” vadītājam.

-

28

 

28

Izdevumi, kas 2019.gadā tika segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem, lai akadēmiskajam personālam nodrošinātu darba samaksu, veiktu dienesta viesnīcas inventāra iegādi, farmaceitiskās tehnoloģijas kabineta renovāciju un būvdarbu izmaksu segšanu.

208 828

-

-208 828