Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija un koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada     plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 796

2 794

2 794

2 794

2 794

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

902

880

880

880

880

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

10 480 901

11 180 325

11 717 776

11 508 182

11 508 182

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

699 424

537 451

-209 594

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

4,8

-1,8

-

Atlīdzība, euro

5 282 644

5 769 271

5 416 465

5 400 146

5 400 146

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

189,7

188

162

162

162

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

806

779

800

800

800

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

264 494

64 405

232 668

216 349

216 349

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

190,6

229,9

185

185

185

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

956

1 044

1 169

1 169

1 169

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

54,2

63

58

58

58

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 539

1 413

1 484

1 484

1 484

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

127 835

665 286

537 451

t. sk.:

Citas izmaiņas

127 835

665 286

537 451

Izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumiem, lai Rīgas 1.medicīnas koledžā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un Liepājas Jūrniecības koledžā nodrošinātu darba samaksu akadēmiskajam personālam un Liepājas Jūrniecības koledžā veiktu datorprogrammu iegādi

-

34 105

34 105

IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums.

-

421 587

421 587

Finansējuma samazinājums izdevumiem, kuri tiek finansēti no iestāžu pašu ieņēmumiem, ņemot vērā, ka Daugavpils medicīnas koledžai ar 2018.gada 1.martu ir mainīts statuss uz atvasināto publisko personu.

127 835

-

-127 835

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu darba samaksu Rīgas Celtniecības koledžas deju kolektīva “Austris” vadītājam.

-

766

766

Izdevumi, kas segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem, lai akadēmiskajam personālam nodrošinātu darba samaksu, veiktu dienesta viesnīcas inventāra iegādi, farmaceitiskās tehnoloģijas kabineta renovāciju un būvdarbu izmaksu segšanu. 

-

208 828

208 828