Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 796

2 796

2 794

2 794

2 794

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

941

880

880

880

880

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 691 993

10 598 259

11 180 325

11 601 912

11 601 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

906 266

582 066

421 587

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,4

5,5

3,8

-

Atlīdzība, euro

4 884 641

5 379 859

5 769 271

6 000 722

6 000 722

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

188,4

188

188

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

765

759

779

779

779

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

216 981

64 147

64 405

64 405

64 405

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

217,2

230

229,9

229,9

229,9

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

809,5

942

1 044

1 101

1 101

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

52,7

63

63

63

63

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 309

1 328

1 413

1 509

1 509

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

582 066

582 066

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

421 588

421 588

IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums.

-

421 588

421 588

Citas izmaiņas

-

160 478

160 478

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

24 612

24 612

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

22 215

22 215

Izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumiem sakarā ar palielinājumu maksas grupu un kursu uzņemšanā.

-

113 651

113 651