Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 816

2 796

2 796

2 796

2 796

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

941

891

880

880

880

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 565 012

9 962 093

10 598 259

10 598 259

10 598 259

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

397 081

636 166

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,2

6,4

-

-

Atlīdzība, euro

4 816 335

5 013 009

5 379 859

5 379 859

5 379 859

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

199,3

199,5

188

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

693

705

755

755

755

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

180 716

21 159

64 147

64 147

64 147

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

232,5

248,6

230

230

230

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

764

837

942

942

942

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

57,6

55,3

63

63

63

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 225

1 216

1328

1328

1328

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

48 473

684 639

636 166

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

684 639

684 639

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri.

-

856

856

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

35 682

35 682

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana.

-

648 101

648 101

Citas izmaiņas

48 473

-

-48 473

Samazināti izdevumi, kas segti no pašu ieņēmumiem sakarā ar samazinājumu maksas grupu un kursu uzņemšanā.

48 473

-

-48 473