Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās, atbilstoši MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 806

2 794

2 386

2 386

2 386

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

1 143

880

880

880

880

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada     plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 191 961

11 262 203

12 241 141

11 879 308

11 879 308

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70 242

978 938

-361 833

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

8,7

-3,0

-

Atlīdzība, euro

4 433 658

3 766 175

4 055 630

4 054 826

4 054 826

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

105,4

108

105,4

105,4

105,4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 102

809

1 103

1 129

1 129

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

266 048

261 508

277 356

277 356

277 356

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

169,5

123

123

123

123

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

955

1 225

1 141

1 141

1 141

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

35,1

34,5

35,1

35,1

35,1

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 974

1 567

1 659

1 580

1 580

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

284 700

1 263 638

978 938

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

851 530

851 530

Akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku

-

851 530

851 530

Vienreizēji pasākumi

5 828

306 345

300 517

Stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām koledžām un augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

-

306 345

306 345

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

5 828

-

-5 828

Citas izmaiņas

278 872

105 763

-173 109

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu darba samaksu Rīgas Celtniecības koledžas deju kolektīva “Austris” vadītājam

-

10

 

10

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam

-

29 654

29 654

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

15 291

-

-15 291

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu līdzfinansējumu ERAF finansētā projekta īstenošanai, kā arī mācību līdzekļu iegādi un remontdarbu veikšanu mācību korpusā

-

76  099

76 099

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām):

263 581

-

-263 581

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00. "Augstskolas", lai nodrošinātu finansējumu budžeta vietām studiju programmā “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un studiju programmā “Māszinības” Latvijas Universitātē

247 994

-

-247 994

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00. "Augstskolas", lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai” īstenošanai

15 587

-

-15 587