Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalitāti, konkurētspēju un attīstību kopējā Eiropas augstākās izglītības telpā, vienlaikus veicinot augsti kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī.

Galvenās aktivitātes:

nodrošinātas no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētas studiju vietas vienpadsmit koledžās atbilstoši MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Finansējuma no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem nodrošināšana studiju vietām

No valsts budžeta finansētas vietas (skaits)

2 474

2 386

2 040

2 040

2 040

Absolventi ar grādu vai kvalifikāciju

Absolventi, kuri studējuši par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā (skaits)

1 156

880

860

860

860

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 911 970

12 241 141

11 569 938

11 569 938

11 569 938

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 329 171

-671 203

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,2

-5,5

-

-

Atlīdzība, euro

3 475 561

4 055 630

3 620 028

3 642 428

3 642 428

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

107,8

105,4

89,8

89,8

89,8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

830

1 103

1 114

1 135

1 135

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

242 823

277 356

241 844

241 844

241 844

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

119,1

123

113,5

113,5

113,5

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 019

1 141

1 145

 1 145

1 145

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

36,5

35,1

31,1

31,1

31,1

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 603

1 659

1 657

1 657

1 657

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

904 658

233 455

-671 203

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

212 040

212 040

Stipendijas apmēra un skaita palielināšana

-

212 040

212 040

Vienreizēji pasākumi

306 345

5 828

-300 517

Stipendiju apmēra un skaita palielinājums pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām IZM padotībā esošajām koledžām un augstskolām (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

306 345

-

-306 345

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

5 828

5 828

Citas izmaiņas

598 313

15 587

-582 726

Malnavas koledžas reorganizācija atbilstoši 06.07.2021. MK sēdes protokola Nr.51 71.§

355 138

-

-355 138

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un no tiem segto izdevumu samazinājums saistībā ar Malnavas koledžas reorganizāciju, kā arī iestādēm samazinās ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem un maksa par izglītības pakalpojumiem

166 272

-

-166 272

Transferts no Kultūras ministrijas, lai nodrošinātu darba samaksu Rīgas Celtniecības koledžas deju kolektīva “Austris” vadītājam

804

-

 

-804

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu līdzfinansējumu ERAF finansētā projekta īstenošanai, kā arī mācību līdzekļu iegādi un remontdarbu veikšanu mācību korpusā

76 099

-

-76 099

 t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām                            (apakšprogrammām)

-

15 587

15 587

Līdzekļu atjaunošana, kas 2021. gadā tika pārdalīti  uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00. “Augstskolas”, lai nodrošinātu finansējumu 100 budžeta vietām jaunās studiju programmas “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai” īstenošanai

-

15 587

15 587