Apakšprogrammas mērķis:

  • studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu;
  2. nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības;
  3. nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

953

900

800

700

700

Latvijas akreditācijas aģentūra, kas ir iekļauta EQAR reģistrā (Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs)

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

281 774

281 774

359 911

359 911

359 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

78 137

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

27,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

78 137

78 137

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

78 137

78 137

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām):

-

78 137

78 137

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 "Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai", lai nodrošinātu finansējumu Akadēmiskās informācijas centram pēc Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” noslēgšanās.

-

78 137

78 137