Apakšprogrammas mērķis:

  • studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu;
  2. nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības;
  3. nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

-

-

900

900

900

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

361 451

248 957

281 774

281 774

281 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-112 494

32 817

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-31,1

13,2

-

-

Atlīdzība, euro

100 149

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 075

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

75 249

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

32 817

32 817

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

32 817

32 817

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izveidei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61, 28. § 13.1.apakšpunktam

-

32 817

32 817