Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana.

Programmas izpildītājs:

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

222 985

229 881

223 006

223 006

223 006

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 896

-6 875

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

-3,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 875

-

-6 875

t.sk.

Citas izmaiņas

6 875

-

-6 875

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

 Samazināti izdevumi, veicot pārdali uz programmu 09.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

(MK 28.08.2017 sēdes prot.Nr.41,1.§ 5.punkts)

6 875

-

6 875