Programmas mērķis:

  • nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana.

Programmas izpildītājs:

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

229 881

222 985

229 985

229 985

229 985

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 896

6 896

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,0

3,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 896

6 896

t.sk.

Citas izmaiņas

-

6 896

6 896

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam.

-

6 896

6 896