Programmas mērķis:

atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, tādējādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildīgumu, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Galvenā aktivitāte:

mērķprogrammas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Projektu īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

130

150

190

190

190

Projekti uzraudzībā (skaits)

77

74

140

140

140

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 405 628

1 451 155

4 729 558

4 654 558

3 728 403

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

45 527

3 278 403

-75 000

-926 155

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,2

225,9

-1,6

-19,9

Atlīdzība, euro

64 343

68 157

86 078

84 025

55 668

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,4

2,1

2,1

2,1

2,1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 932

2 054

1 793

1 793

1 793

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 715

16 400

40 894

38 841

10 484

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 450 000 3 728 403 3 278 403
t.sk.:      

Citas izmaiņas

450 000

3 728 403

3 278 403

Izdevumi 2021. gadā piešķirtajam finansējumam Mediju atbalsta fonda stiprināšanai, saskaņā ar MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr.68 27.§ 10. punktu

450 000

-

-450 000

Izdevumi Mediju atbalsta fonda darbības paplašināšanai (transferts no Kultūras ministrijas)

-

1 128 403

1 128 403

Izdevumi Mediju atbalsta fonda darbības nodrošināšanai (transferts no Kultūras ministrijas)

-

2 600 000

2 600 000