Programmas mērķis:

atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, tādējādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildīgumu, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Galvenā aktivitāte:

mērķprogrammas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Projektu īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

130

190

180

180

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

77

140

110

110

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 573 806

4 729 558

4 342 299

4 377 299

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

155 752

-387 259

35 000

-4 377 299

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

-8,2

0,8

-100,0

Atlīdzība, euro

70 707

86 078

81 396

69 781

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,1

2,1

2

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 258

1 793

2 250

2 250

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 799

40 894

27 396

15 781

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

427 259

40 000

-387 259

t.sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

40 000

40 000

Izdevumi Latgales informatīvās telpas stiprināšanai (transferts no KM)

-

40 000

40 000

Citas izmaiņas

427 259

-

-427 259

Finansējuma izmaiņas transfertam no Kultūras ministrijas mediju projektu īstenošanai

108 000

-

-108 000

Izdevumi Mediju atbalsta fonda darbības paplašināšanai (24.08.2021. MK sēdes Nr.57 52.§ 48.3.apašpunkts) (transferts no KM)

75 000

-

-75 000

Izdevumi mediju atbalsta programmu īstenošanai (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§ 72.punkts) (transferts no KM)

244 259

-

-244 259